Scholen en leerkrachten


Evenals ouders, zijn ook scholen en leerkrachten zich vandaag de dag erg bewust van het verlies van autoriteit in het onderwijssysteem. De traditionele autoriteit van de leerkracht is zwaar uitgehold, en toch is het in het huidige sociaal klimaat noch wenselijk, noch mogelijk om de autoriteit van weleer opnieuw in het leven te roepen. In de traditionele samenleving deden kinderen wat leerkrachten hen oplegden, aangezien de autoriteit van leerkrachten per definitie niet in vraag werd gesteld. De autoritaire, afstandelijke en vaak straffende leerkracht van weleer werd vervangen door een meer vriendelijke, begripvolle en ondersteunende leerkracht. Vandaag staan we op een kruispunt; de liberalere aanpak van opvoeden bleek niet bevredigend en slechts gedeeltelijk te beantwoorden aan de noden van kinderen, terwijl de autoritaire benadering niet langer dienst doet in een wereld die gekenmerkt wordt door een grotere transparantie en een meer kritische kijk op autoriteit.
In reactie op dit conflict en het vacuüm dat het achterlaat, stelden we vast dat we worstelen met de vraag: hoe vullen we deze leemte, waar de traditionele autoriteit is uitgehold, in op een manier die voorziet in waardevolle ervaringen en grenzen? Hoe blijven we onze jongeren beïnvloeden op een manier die aansluit bij onze huidige cultuur en maatschappij. Van op dit kruispunt hebben we een alternatief ontwikkeld- de Nieuwe Autoriteit.
Een school die handelt vanuit de principes van de Nieuwe Autoriteit wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen: a) ze voorziet in veiligheid en ondersteuning voor de leerlingen/studenten b) ze gaat vastberaden de strijd aan met elke uiting van geweld en pesterijen c) het personeel wordt beschermd tegen elke vorm van geweld of vernederend gedrag  d) ze creëert een sfeer van recht en orde e) ze verstrekt een gevoel van erbij horen en betrokkenheid f) zet zich in voor het mobiliseren van steun van ouders, gemeenschapsgroepen en van de meerderheid van de studenten. Onze basisstelling is dat, om een veilige school te creëren we eerst en vooral leerkrachten moeten in staat stellen om de gedragsregels uit te zetten in de klas, op de gangen, het speelplein en de ingang van de school.
Hoe versterken we leerkrachten zodat ze een blok kunnen vormen tegen negatief gedrag op een manier die sociaal aanvaardbaar is en gerechtvaardigd? Met andere woorden, hoe creëren we een nieuwe autoriteit, die haar sterkte niet haalt uit dreigementen, straffen, onbetwistbare gehoorzaamheid, afstand en angst- maar eerder door aanwezigheid, zelfcontrole en vastberaden volharding?